Mail Strona domowa

AKTUALNOŚCI

37% pracodawcw ma problem ze znalezieniem pracownika, ...
Spowalniaj?ca gospodarka w ca?ej Europie zmienia rynek p ...
Polacy podbijaj? norweski rynek pracy. W 2011 roku, ...
 
 

» Informacje ogólne
» BAZA KURSÓW I SZKOLEŃ
» Szkolenia finansowane przez urzędy pracy
  -  Szkolenia grupowe
  -  Szkolenia indywidualne
  -  Studia podyplomowe
  -  Dodatki/ stypendia/ koszty zakwaterowania
» Własna działalność gospodarcza
» Nietypowe formy prowadzenia dziaalności gospodarczej
» Porady prawne

Strona gwna > Edukacja i szkolenia > Szkolenia finansowane przez urzędy pracy


Szkolenia finansowane przez urzędy pracy

Urz?dy pracy finansuj? r?norakie szkolenia, przeznaczone nie tylko dla osb bezrobotnych. Szkolenia te organizowane s? przede wszystkim w celu zwi?kszenia szans osb w nich uczestnicz?cych na znalezienia pracy, podwy?szenie kwalifikacji zawodowych i ich dopasowanie do lokalnego rynku pracy.

Szkolenia finansowane s? przede wszystkim przez powiatowe urz?dy pracy. S? ca?kowicie bezp?atne, maj? charakter otwarty, dost?pne s? g?wnie  dla wszystkich osb zarejestrowanych jako osoby bezrobotne. Ponadto, w szkoleniach uczestniczy? mog? tak?e osoby pracuj?ce, b?d?ce w okresie wypowiedzenia z przyczyn dotycz?cych zak?adu pracy oraz osoby zatrudnione w przedsi?biorstwie b?d?cym w stanie upad?o?ci. Dodatkowo, na szczeglnych zasadach, korzysta? ze szkole? mog? osoby korzystaj?ce z  pomocy spo?ecznej.

Szkolenia finansowane przez powiatowe urz?dy pracy mo?emy zasadniczo podzieli? na dwie kategorie:

-Szkolenia grupowe

-Szkolenia indywidualne

Szkolenia grupowe organizowane s? w oparciu o harmonogram szkole?, uk?adany indywidualnie dla ka?dego urz?du. Ka?dy taki harmonogram zawiera? musi rodzaj proponowanych na dany rok szkole? grupowych, ilo?? uczestnikw, przewidywany okres realizacji, warunki uczestnictwa czy termin sk?adania wnioskw. Jest to lista zamkni?t?, zasadniczo nie podlegaj?ca jakimkolwiek zmianom. Wi?cej informacji szkolenia grupowe. Je?eli zainteresowany jeste? jakim? szkoleniem, a nie ma go w planie szkole? grupowych na dany rok, mo?esz skorzysta? z mo?liwo?ci, jak? daje Ci instytucja tzw. uprawdopodobnienia zatrudnienia, wi?cej informacji szkolenia indywidualne.

Istnieje mo?liwo?? sfinansowania przez powiatowy urz?d pracy cz??ci op?aty za studia podyplomowe, wi?cej informacji studia podyplomowe.

Dodatkowo, w przypadku gdy korzystasz ze szkole? organizowanych przez powiatowe urz?dy pracy, przys?uguje Ci dodatek szkoleniowy b?d? stypendium (w zale?no?ci od tego w jakim jeste? wieku). Powiatowy urz?d pracy finansuje tak?e koszty przejazdu oraz koszty zakwaterowania. Wi?cej informacji na tern temat kliknij tu
   


Nakarm godne dziecko - wejd na stron www.Pajacyk.pl

   

0.042755842208862 Copyright © 2016 STREFA PRACY     Wszelkie prawa zastrzeżone     Developed by Pracownia Testów