Mail Strona domowa

AKTUALNOŚCI

37% pracodawcw ma problem ze znalezieniem pracownika, ...
Spowalniaj?ca gospodarka w ca?ej Europie zmienia rynek p ...
Polacy podbijaj? norweski rynek pracy. W 2011 roku, ...
 
 

» OFERTY PRACY ZA GRANICĄ
» Sprawdź agencję zatrudnienia
» Portale pośrednictwa pracy za granicą
» Irlandia
» Niemcy
  -  Zasady zatrudnienia i warunki pracy
  -  Prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej
  -  Transfer zasi?ku dla bezrobotnych
  -  Opieka medyczna
  -  Uznawalno?? dyplomw i kwalifikacji
  -  Jak szuka? pracy w Niemczech
  -  Dojazd do Niemiec
  -  ?ycie i mieszkanie w Niemczech
  -  Warto wiedzie?
» Wielka Brytania
» Włochy
» Szwecja
» więcej krajów

Strona gwna > Praca za granic > ?ycie i mieszkanie w Niemczech


?ycie i mieszkanie w Niemczech

Zakwaterowanie

Przeci?tny koszt wynajmu mieszkania:

  • Hamburg 6,13 euro/m2
  • Stuttgart: 6,50 euro/m2
  • Monachium: wi?cej ni? 11,5 euro/m2

Cena nie zawiera op?at za wod?, pr?d i ogrzewanie. Przewa?nie przy wynaj?ciach nale?y doliczy? kaucj?, ktra wynosi rwnowarto?? 3 miesi?cznych op?at.

Rynek nieruchomo?ci w Niemczech: opiera si? przede wszystkim na wynajmie. Wi?cej ni? po?owa Niemcw wynajmuje mieszkania. Wi??e si? to g?wnie z wysokimi cenami zakupu mieszkania oraz du?? mobilno?ci? zawodow? Niemcw. Ponadto istnieje mo?liwo?? wynajmu mieszkania z innymi osobami, co zwi?zane jest automatycznie z ni?szymi kosztami utrzymania.

Przyk?adowe adresy w zakresie wynajmu mieszka? poprzez po?rednikw (Mitwohnzentralen): http://www.mitwohnzentrale.de lub http://www.homecompany.de.

Koszty utrzymania: przeci?tnie 1/3 uzyskanych dochodw przeznaczana jest na wynajem i dodatkowe koszty, takie jak pr?d, woda, ogrzewanie. Znacznie mniej przeznacza si? na artyku?y spo?ywcze, je?eli przestrzega si? nast?puj?cych zasad: robienie zakupw w du?ych centrach, korzystanie z promocji, itp.

Praktyczne informacje dotycz?ce aktualnych nowo?ci z zakresu ?ycia w Niemczech znajduj? si? na stronie: http://www.campus-germany.de

Prawo jazdy

Prawo niemieckie nak?ada na cudzoziemca obowi?zek posiadania mi?dzynarodowego prawa jazdy albo prawa jazdy wystawionego przez w?adze kraju, z ktrego pochodzi. Tym prawem jazdy wolno pos?ugiwa? si? w Niemczech w ci?gu pierwszych 6 miesi?cy pobytu. Osoby, ktre uzyska?y prawo do pobytu d?u?szego ni? 6 miesi?cy, powinny uzyska? niemieckie prawo jazdy. Wymian? polskiego prawa jazdy na niemieckie mo?na dokona? pod warunkiem, ?e wniosek w tej sprawie zostanie z?o?ony w okresie nie d?u?szym ni? 3 lata od uzyskania prawa pobytu.

Przy wje?dzie do Niemiec samochd nale?y oznaczy? mi?dzynarodowym symbolem kraju, w ktrym jest zarejestrowany. Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie ubezpiecze? komunikacyjnych s? uznawane bez ogranicze?.

?RD?O: EURES




   


Nakarm godne dziecko - wejd na stron www.Pajacyk.pl





   

0.066230058670044 Copyright © 2016 STREFA PRACY     Wszelkie prawa zastrzeżone     Developed by Pracownia Testów