Mail Strona domowa

AKTUALNOŚCI

37% pracodawcw ma problem ze znalezieniem pracownika, ...
Spowalniaj?ca gospodarka w ca?ej Europie zmienia rynek p ...
Polacy podbijaj? norweski rynek pracy. W 2011 roku, ...
 
 

» Informacje ogólne
» BAZA KURSÓW I SZKOLEŃ
  -  Szukaj szkolenia
  -  Dodaj szkolenie
» Szkolenia finansowane przez urzędy pracy
» Własna działalność gospodarcza
» Nietypowe formy prowadzenia dziaalności gospodarczej
» Porady prawne

Strona gwna > Edukacja i szkolenia > Szukaj szkolenia


Szukaj szkolenia« wr do wynikw wyszukiwania nowe wyszukiwanie »

 
Zasady przeprowadzania kontroli w projektach finansowanych ze ?rodkw UE w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich
Powiat reszta kraju
Miejscowo Wieliczka, Turwka Hotel & SPA, ul. ?eromskiego 1
Termin rozpoczcia szkolenia 2011.02.16
Czas trwania szkolenia 3 dni


Opis szkolenia
Zaj?cia prowadzone b?d? w formie interaktywnych zaj?? praktycznych z prezentacj? licznych przyk?adw. Dodatkowo zaj?cia wspomagane b?d? prezentacj? multimedialn? obejmuj?c? tematyk? warsztatw.

Plan/harmonogram szkolenia
Dzie? I – ?roda, 16 lutego:

od godz. 16.00 do 17.00 – kwaterowanie uczestnikw szkolenia
od godz. 17.00 do 19.00 – zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce
od godz. 20.00 kolacja

Dzie? II – czwartek, 17 lutego:

do godz. 9.00 – ?niadanie
od godz. 9.00 do 18.30 – zaj?cia (w tym przerwa obiadowa 14:00 - 15:00):

1. Wprowadzenie - regulacje prawne krajowe i Unii Europejskiej dotycz?ce korzystania z funduszy strukturalnych w nowej perspektywie finansowej 2007-2013.

2. Rodzaje kontroli funduszy unijnych - instytucje kontrolne krajowe i UE ( w tym OLAF):

* kontrole systemowe
* weryfikacja wydatkw
* kontrole dora?ne.

3. Zasady przeprowadzania kontroli i jej etapy.

4. Rozliczanie projektw unijnych - dostosowanie zasad rachunkowo?ci do potrzeb Funduszy Strukturalnych.

5. Rachunkowo?? jednostek sektora finansw publicznych.

6. Zasady rachunkowo?ci, a fundusze unijne.

7. Instrukcja obiegu dokumentw i plan kont a fundusze unijne.

8. Dokumenty potwierdzaj?ce poniesienie wydatkw w projektach finansowanych z FS.

9. Zasady ewidencji i rozliczania kosztw projektw unijnych.

10. Zasady ewidencji i rozliczania przychodw projektw unijnych.

11. Ewidencja przep?ywu ?rodkw finansowych z funduszy unijnych.

12. Amortyzacja – istota i rodzaje amortyzacji, stawki amortyzacji, metody naliczania amortyzacji. Amortyzacja jako koszt kwalifikowanych w projektach finansowanych ze ?rodkw UE.

13. Kontrole projektw w miejscu ich realizacji (kontrola na miejscu), kryteria doboru prby do kontroli. Rola kontroli na miejscu w wykrywaniu nieprawid?owo?ci funduszy strukturalnych.

14. Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestnikw szkolenia.

od godz. 20.00- kolacja

Dzie? III – pi?tek, 18 lutego:
do godz. 8.30 – ?niadanie
od godz. 8.30 do 13.00 – zaj?cia (obiad od 13.00)

15. Podstawowe informacje z zakresu przeprowadzania kontroli na miejscu, predyspozycje pracownikw.

16. Prace przygotowawcze i opracowanie harmonogramu przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji beneficjenta projektu.

17. Kontrole realizowane na etapie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

18. Kontrole w miejscu realizacji projektu na etapie rozpatrywania wniosku beneficjenta o p?atno??.

19. Post?powanie w przypadku uniemo?liwienia przeprowadzenia kontroli przez wnioskodawc?/beneficjenta.

20. Dokumentacja fotograficzna.

21. Raport z czynno?ci kontrolnych.

22. Kontrole po zrealizowaniu projektu. Kontrole ex-post, w tym w ramach zwi?zania celem (zakres modyfikacji projektu, a trwa?o?? projektu wsp?finansowanego z funduszy strukturalnych 2007-2013).

23. Kontrole, a nieprawid?owo?ci.

24. Istota nieprawid?owo?ci, rodzaje nieprawid?owo?ci. Nieprawid?owo?ci, a nadu?ycia w wykorzystaniu funduszy UE.

25. Kontrole nieprawid?owo?ci i system informowania o nieprawid?owo?ciach finansowych w zakresie wykorzystania fundu-szy strukturalnych. Krajowa ?cie?ka post?powania.

26. Kontrola poprawno?ci prowadzenia przez beneficjenta wyodr?bnionej ewidencji ksi?gowej realizowanego przez samo-rz?dy projektu.

27. Polityka rachunkowo?ci i zak?adowy plan kont ukierunkowany na rachunkowo?? samorz?dw.

28. Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestnikw szkolenia.


Firma szkolca Centrum Doradztwa i Kszta?cenia "Nowe Przetargi"
Osoba wyznaczona do kontaktu Katarzyna Dubiel, 178533777
k.dubiel@noweprzetargi.pl
Odpatno p?atne
Cena szkolenia 1955,70 z?
Typ oferowanych szkole otwarte
   


Nakarm godne dziecko - wejd na stron www.Pajacyk.pl

   

0.04187798500061 Copyright © 2016 STREFA PRACY     Wszelkie prawa zastrzeżone     Developed by Pracownia Testów