Zakładanie firmy w Norwegii

Zakładanie firmy w Norwegii dla obywateli Polski jest możliwe dzięki temu, iż oba te kraje są członkami OECD a tym samym są zobligowane do stosowania liberalnej polityki wobec zagranicznych inwestycji. Nie ma zatem żadnych ograniczeń, by obywatel Polski mógł założyć firmę w Norwegii tym samym, że jest to stosunkowo prosty zabieg nie wymagający zbyt wiele czasu.

Zakładanie firmy w Norwegii – rodzaje prowadzonej działalności

Jedną z kluczowych decyzji jakie należy podjąć przed rozpoczęciem prowadzonej działalności jest wybór jej formy prawnej. Każda z nich ma swoje atuty, ale również ograniczenia.

Rodzaje działalności można sprowadzić do trzech zasadniczych form:

 • Filia i oddziały firmy na ternie Norwegii
 • Samodzielna działalność gospodarcza
 • Spółki osobowe i Spółki kapitałowe (AS, ASA, ANS, DA)

zakładanie firmy w NorwegiiFilia (NUF)

Zakładanie firmy w Norwegii nie jest niezbędne, aby prowadzić na jej terenie działalność gospodarczą. Alternatywną dla osób, które nie chcą zakładać osobnej firmy i ponosić w związku z tym faktem dodatkowych kosztów jest założenie oddziału. W przypadku założenia fili nie jest wymagany kapitał założycielski a sama rejestracja oddziału jest tańsza niż rejestracji spółki.

W celu zarejestrowania oddziału niezbędne jest złożenie wniosku o zarejestrowanie oddziału w Rejestrze Firm (Register of Companies) w Brønnøysund wraz dokumentami w języku norweskim dotyczącymi siedziby głównej.

Dokumenty jakie należy załączyć to:

 • akt założycielski firmy
 • statut firmy
 • wypis z rejestru firm
 • nazwa i adres głównej siedziby firmy
 • forma prawna firmy (np. sp. z o.o.)
 • decyzja o utworzeniu oddziału firmy; wybór głównego dyrektora firmy; ewentualne pełnomocnictwa
 • decyzja o ewentualnym powołaniu zarządu i/lub dyrektora naczelnego oddziału w Norwegii.

W przypadku filii należy złożyć następujące informacje:

 • nazwa i adres filii
 • zakres działania filii
 • w przypadku powołania zarządu oddziału – nazwiska, adresy oraz daty urodzenia (numery personalne) zarządu oddziału firmy (jeżeli oddział ten posiada zarząd), oraz te same dane dotyczące dyrektora
 • podpis oraz nazwiska i daty urodzenia osób upoważnionych do podejmowania w imieniu oddziału prawnych zobowiązań

Prawo norweskie nie wymaga by powoływać zarząd czy prezesa oddziału. Jeśli takowe zostały powołane wniosek musi być podpisany zarówno przez wszystkich członków zarządu, jak również przez prezesa filii.

W Norwegii fila (filial av utenlandskaksjeselskap) ma ten sam status co firma norweska i posiada te same przywileje i obowiązki (np. podatki, księgowość, sprawozdawczość itp.).

Jedyna różnica jaka jest pomiędzy nimi dotyczy formy prawnej i fakt, że nie jest związana z krajem rejestracji spółki matki.

Jeśli obrót oddziału nie przekracza 5 mln koron nie jest wymagany audyt. Oddział nie musi również przekazywać do Rejestru Rachunkowego Firm (Register of Companies Accounts) danych o wysokości rocznych obrotów. W przypadku długów oddziału to spółka matka jest za nie odpowiedzialna do pełnej wysokości swoich aktywów.

Samodzielna działalność gospodarcza, samo zatrudnienie, działalność na własny rachunek (selvstendig næringsdrivende)

Każdy obywatel Polski może założyć firmę w Norwegii w postaci samodzielnej działalności gospodarczej. Nie  ma obowiązku rezydencji norweskiej.

Kryteria, które mogą uniemożliwiać rejestrację firmy to wiek (trzeba być pełnoletnim) oraz dana osoba nie może korzystać z formuły upadłości konsumenckiej (bankruptcy quarantine).

Przedsiębiorca nie ma obowiązku rejestrowania się w rejestrze przedsiębiorstw. Może to zrobić na własny wniosek. Pomimo braku takiego obowiązku wiele osób decyduje się na taki zabieg ze względu na to, iż wielu dostawców czy partnerów wymaga przedstawienia numeru organizacji (z Centralnego Rejestru Przedsiębiorstw Brønnøysund) w celu sprawdzenia czy przedsiębiorstwo istnieje.

Warunki jakie należy spełnić podczas rejestracji firmy w Norwegii to:

 • Posiadanie przez firmę norweskiego adresu.
 • Nazwa firmy powinna zawierać nazwisko właściciela.
 • obowiązek rejestracji w centralnym rejestrze przedsiębiorstw Brønnøysund powstaje w przypadku gdy firma zatrudnia więcej niż pięciu pracowników na głównych stanowiskach (tzn. pracujących ponad 20 godz. tygodniowo) lub prowadzi handel towarami kupowanymi w celu dalszej ich sprzedaży.

Nie ma żadnych obostrzeń ograniczających możliwości wykonywania pracy zarobkowej połączonej z jednoczesnym prowadzeniem działalności na własny rachunek selvstendig næringsdrivende).

Szczegółowa procedura rejestracji firmy znajduje się poniżej.

 

Jak szukać pracy w Norwegii >>KLIKNIJ TUTAJ<< 

 

Spółka i rodzaje spółek

Norweskie prawo nie zawiera odrębnych przepisów, które dotyczyłyby tworzenia spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Spółki zagraniczne traktowane są na takich samych zasadach jak spółki norweskie.

W Norwegii występują następujące rodzaje spółek:

 • spółka AS (Alksjeselskap) – prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółka ASA (allmennaksjeselska) – publiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • ANS (ansvarlig selskap) – spółki z nieograniczoną odpowiedzialnością (odpowiedzialność solidarna)
 • DA (delt ansvar) – spółki z nieograniczoną odpowiedzialnością (odpowiedzialność kolektywna, collective responsibility, Ansvarlig selskap med delt ansvar)

Spółki AS i ASA są, w uproszczeniu, polskimi odpowiednikami spółek z o.o. i S.A. wobec każdej z nich stosowane są określone regulacje. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie www.bedin.no.

Spółki z nieograniczoną odpowiedzialnością (ANS, DA) charakteryzują się tym, iż tworzy je dwóch lub więcej właścicieli – często określanych mianem partnerów. Ponoszą oni pełną prywatną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania. Szczegółowe informacje na temat sposobu działania tych spółek znajdują się na stronie http://www.bedin.no/cwobjekter/utskrift/eguide-en.pdf

Samo założenie spółki w Norwegii jest stosunkowo proste. Należy dokonać wpisu

do Rejestru Spółek (Register of Companies) w Brønnøysund. W szczególnych przypadkach wymagane jest uzyskanie stosownych pozwoleń, np.: licencji budowlanej lub koncesji na zakup nieruchomości. Na stronie Brønnøysund znajdują się szczegółowe informacje dotyczące kosztów rejestracji spółek.

Zakładanie firmy w Norwegii – rejestracja

Procedurę rejestracji firmy rozpoczyna się od wypełnienia zintegrowanego wniosku rejestracyjnego (część I) w Centralnym Rejestrze Koordynacyjnym dla Podmiotów Prawnych – Enhetsregisteret. Sam wniosek jest dostępny na stronie organu rejestracyjnego norweskiego Ministerstwa Handlu i Przemysłu – Brønnøysundregistrene. Wniosek musi być wypełniony w języku norweskim, przy czym na ww. stronie dostępne są również poradniki napisane w języku angielskim. Rejestracja w Enhetsregisteret jest bezpłatna.

Uzupełniony wniosek należy przesłać do:

Brønnøysundregistrene
Enhetsregisteret, 8910 Brønnøysund

Rejestracja działalności może zostać również dokonana za pomocą systemu Altinn. Jest to zintegrowane narzędzie e-administracji. Zakładanie firmy w Norwegii i jej rejestracja za pomocą tej metody może dokonać osoba, która chce prowadzić działalność gospodarczą i posiada norweski stały numer personalny lub D-nummer.

Adres internetowy do systemu Altinn http://www.altinn.no/

Po dokonaniu rejestracji w Enhetsregisteret nowo powstałej firmie zostaje przydzielony 9-cyfrowy numer organizacyjny (organisasjonsnummer). Należy go używać na wszystkich dokumentach firmowanych oraz w kontaktach z poszczególnymi władzami. Numer ten jest niezbędny, by np. założyć konto firmowe w banku, zatrudniać pracowników czy uzyskać status płatnika VAT. Jeśli przedsiębiorca nie miał do tej pory norweskiego numeru personalnego (Fødselsnummer/personnummer – norweski PESEL), musi wraz z podaniem o zarejestrowanie firmy złożyć wniosek o nadanie numeru personalnego.

Zintegrowany Wniosek Rejestracyjny może być wykorzystany do zarejestrowania się (o ile jest to wymagane) w innych rejestrach, które są powiązane z Centralnym Rejestrem Koordynacyjnym. Należą do nich:

 • Rejestr Pracodawców i Pracobiorców – NAV – AA Registeret
 • Rejestr Przedsiębiorstw – Foretaksregisteret
 • Rejestr Podatników VAT – Merverdiavgiftsmanntallet
 • Rejestr Firm i Przedsiębiorstw Norweskiego Biura Statystycznego – Statistisk sentralbyrås Bedrifts-ogforetaksregister
 • Rejestr Fundacji – Stiftelsesregisteret
 • Rejestr Spółek z o.o Norweskiego Dyrektoriatu ds. Podatków – Skattemanntallet for etterskudds­pliktige

W rejestrze przedsiębiorców (Foretakregistret) obowiązek rejestracji mają wszystkie norweskie i zagraniczne przedsiębiorstwa działające w Norwegii poza firmami jednoosobowymi, które zatrudniają mniej niż pięciu pracowników lub nie zajmują się odsprzedażą towarów.

Sam Zintegrowany Wniosek Rejestracyjny można wykorzystywać również do zgłaszania wszelkich zmian związanych z prowadzeniem działalności. W ramach współpracy rejestry wymieniają się informacjami o wszelkich wprowadzonych zmianach dotyczących poszczególnych zarejestrowanych podmiotów. Dlatego też nie ma konieczności składania oddzielnych wniosków w poszczególnych rejestrach.

Każda firma w Norwegii ma obowiązek prowadzenia księgowości oraz trzymania ksiąg rachunkowych zgodnie z tymi przepisami. Zalecane w tym przypadku jest zlecenie prowadzenia księgowości do autoryzowanego biura rachunkowo-księgowego.

Zakładanie firmy w Norwegii – Licencje i zezwolenia

Niektóre rodzaje działalności na terenie Norwegii wymagają odpowiednich zezwoleń.

Licencje wymagane są na działalność transportową: taksówki, transport medyczny (ambulansem), autobusy lub inne środki transportu publicznego.

Odpowiednie zezwolenia muszą uzyskać również takie osoby samozatrudnione jak: instruktorzy nauki jazdy, lekarze, fizjoterapeuci, audytorzy, księgowi, prawnicy, pośrednicy nieruchomości.

W przypadku prowadzenia biura podróży niezbędne jest uzyskanie gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych pokrywających ewentualne zaległe zobowiązania.

Jeśli ktoś planuje prowadzenie firmy cateringowej, kawiarni, restauracji to tego typu działalność wymaga autoryzacji od urzędu gminy, w której znajduje się lokal.

Urząd gminy wydaje również zezwolenia na sprzedaż lub serwowanie alkoholi.

Osoby samozatrudnione w branży budowlanej są zobowiązane wystąpić do Norweskiej Inspekcji Pracy o specjalne identyfikatory.


 

Tekst artykułu opracowano na podstawie materiałów ze stron:
trade.gov.pl

biznes.gov.pl

eures.praca.gov.pl

Ambasada RP w Oslo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Ambasadzie RP w Oslo

Norweski Rejestr Działalności Gospodarczej Brønnøysund

Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza (SPCC)

Pojedynczy Punkt Kontaktowy – Norwegia

Podatki w Norwegii 

Centrum Obsługi Pracowników Zagranicznych