Regulamin

Witaj w serwisie strefapracy.eu

Przeglądanie oraz korzystanie z jego zasobów oznacza, że zgadzasz się na przestrzeganie poniższych zasad i warunków użytkowania, które wraz z naszą polityką prywatności regulują stosunki pomiędzy Tobą (użytkownikiem) a właścicielem strony strefapracy.eu. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią tych zapisów i warunkami użytkowani, prosimy o niekorzystanie z naszej strony.

Terminy „strefapracy.eu”, „my”, „nasze”, „administrator”, „usługodawca” odnoszą się do właściciela strony firmę „Pracownia Testów Piotr Pudło” zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 001020370/2014

Termin „Serwis”, „strona” odnosi się do systemu informatycznego zlokalizowanego pod adresem „www.strefapracy.eu”.

Termin „Użytkownik” odnosi się do osoby fizycznej, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, ale mogącej we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania.

I. Ogólne warunki użytkowania

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 2. Zawartość zamieszczona na stronach Serwisu przeznaczona jest wyłącznie w celach informacyjnych i użytkowych. Może ona podlegać zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
 3. Administrator Serwisu nie udziela żadnych gwarancji lub gwarancji co do dokładności, terminowości, wydajności, kompletności czy przydatności informacji i materiałów znalezionych lub oferowanych w Serwisie do określonego celu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości lub błędy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo, by w każdej chwili zmienić, wycofać lub wstrzymać dowolną funkcję, właściwości czy parametry Serwisu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia, błędy lub niekompletność informacji, jak też za zakłócenia w działaniu Serwisu.
 5. Korzystanie z jakichkolwiek informacji lub materiałów zawartych na niniejszej Stronie podejmowane jest wyłącznie na własne ryzyko, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności. W gestii Użytkownika jest zadbanie i upewnienie się, że wszelkie produkty, usługi czy informacje dostępne za pomocą niniejszej strony spełniają jego oczekiwania.
 6. W żadnym wypadku Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków wynikających z lub w związku z korzystaniem z niniejszej Strony.
 7. Serwis zawiera materiały, który jest własnością Administratora lub korzysta z zasobów do których posiada licencję. Dotyczy to, ale nie ogranicza się do projektu strony, układu, wyglądu, grafiki, tekstów i opracowań. Wszelkie próby ich kopiowania i wykorzystywania w celach własnych lub osób trzecich bez wiedzy Usługodawcy będą traktowane jako naruszenie praw własności intelektualnej skutkujące wszczęciem postępowania cywilnego oraz karnego.
 8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić sprawność i bezawaryjność użytkowania Serwisu, jednak nie ponosi odpowiedzialności za, i nie będzie ponosić odpowiedzialności za utrudnienia i niedostępność Strony z powodu problemów technicznych będących poza kontrolą Administratora. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego usprawnienia, dodania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 9. Administrator nie daje żadnych gwarancji, że usługi będą świadczone w sposób nieprzerwany, bezpieczny, aktualny i wolny od błędów.
 10. Nieuprawnione korzystanie z Serwisu może stanowić podstawę do roszczenia o odszkodowanie i / lub stanowić przestępstwo.
 11. Serwis zawiera linki do innych stron, zamieszczone w celu dostarczenia dodatkowych informacji. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie sprawuje kontroli nad zawartością tych stron. Linki nie stanowią rekomendacji ani nie są wyrazem poparcia opinii zawartych na stronach, do których te linki kierują.
 12. Korzystanie z Serwisu i wszelkie spory wynikające z takiego korzystania z witryny podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej.

II. Publikacja ogłoszeń, ogłoszeń rekrutacyjnych i reklam

 1. Użytkownik potwierdza, że jest uprawniony do działania w imieniu oraz podjęcia zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik potwierdza, że akceptuje wszelkie warunki i polityki, w tym polityki prywatności. Użytkownik akceptuje informacje, iż Administrator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszych zasad w dowolnym momencie.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść swojej reklamy i/lub ogłoszenia. Użytkownik akceptuje, że Administrator może zmodyfikować lub usunąć zawartość w dowolnym momencie. Użytkownik zgadza się również, że Administrator może wyświetlać zamieszczone przez Użytkownika treści na stronie Serwisu, jak również rozpowszechniać je na stronach partnerów zewnętrznych.
 4. Użytkownik nie może zamieszczać treści, które są niezgodne z prawem lub związane są z jakimikolwiek nielegalnymi praktykami czy praktykami o charakterze oszustwa w kraju, w którym wyświetlana jest treść ofert/reklam.
 5. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że wszystkie zamieszczone przez niego informacje są poprawne i aktualne oraz zapewnia Administratora i jego partnerów, że posiada prawa własności, dystrybucji, wyświetlania zamieszczonej przez niego treści, oraz że te treści nie są sprzeczne z prawem.
 6. Użytkownik może utworzyć konto w Serwisie, za pomocą którego może publikować oraz mieć dostęp i edytować swoje treści oraz zarządzać swoim kontem. Użytkownik może utworzyć jedno konto.
 7. Administrator nie bierze udziału sporach powstałych między Użytkownikami.
 8. Zamieszczanie ogłoszeń rekrutacyjnych jest bezpłatne.
 9. Administrator umożliwia promowanie ogłoszeń rekrutacyjnych zgodnie z aktualną polityką cenową. Do każdego zrealizowanego zakupu usługi promowania ogłoszenia należy odrębnie zgłaszać żądanie wystawienia faktury VAT w trakcie procesu zamawiania lub w ciągu 7 dni od zakupu za pomocą formularza na stronie KONTAKT
 10. Użytkownik będący pracodawcą ma możliwość (a) zamieszczania ofert pracy, (b) zamieszczenia swojej wizytówki w postaci prezentacji w katalogu pracodawców dostępnego w Serwisie, (c) przeglądania bazy kandydatów do pracy, (d) dokonywania preselekcji kandydatów za pomocą Serwisu, (e) zarządzania swoimi ofertami pracy. Pracodawca lub jego reprezentant może utworzyć jedno konto w serwisie przypisane do danego podmiotu. W przypadku jeśli oddziały firmy mają odrębne osobowości prawne, to każdy z oddziałów może utworzyć osobne konta w serwisie.
 11. W celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa oraz regulaminem ogłoszenia przed opublikowaniem muszą zostać zatwierdzone przez administratora Serwisu.
 12. Użytkownik korzystający z Serwisu w celu znalezienia pracy, ma możliwość (a) zamieszczenia w Serwisie swoich danych w celu przetwarzania ich przez Usługodawcę w zakresie potrzebnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Usługodawcę i/lub innego Użytkownika korzystającego z usług Serwisu; (b) subskrypcji ofert pracy; (c) aplikowania na oferty pracy za pomocą Serwisu.
 13. Administrator może usunąć konto Użytkownika w przypadku naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu.

III. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2017r.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie może zostać opublikowana w postaci informacji na stronie Serwisu.